cimaher

CIMAher®

nimotuzumab

Monoklonalno humanizovano antireceptorno antitelo sa faktorom epidermnog rasta.

5 mg/ml RASTVORA ZA UBRIZGAVANJE

SASTAV

Smesa                                                       Količina

 • Nimotuzumab                                           50,0 mg
 • Dvobazni natrijum fosfat
 • Jednobazni natrijum fosfat
 • Natrijum hlorid
 • Polisorbat 80
 • Voda za ubrizgavanje csp.

TERAPEUTSKE INDIKACIJE

 • Lečenje tumora glave i vrata u naprednom stanju u kombinaciji sa radioterapijom i/ili hemoterapijom.
 • Lečenje odraslih pacijenata koji boluju od glijalnog tumora visokog stepena malignosti:Raznoliki glioblastom i anaplastični astrocitom, u kombinaciji sa radioterapijom.
 • Lečenje pedijatrijskih pacijenata sa ponovnom dijagnozom glijalnim tumorom visokog stepena malignosti u kombinaciji sa radioterapijom i radiohemoterapijom.
 • Lečenje pedijatrijskih pacijenata sa ponovnim javljanjem glijalnoh tumora ili uporno lečenim nimotuzumabom.
 • Lečenje pacijenata koji boluju od malignog tumora ezofaga epitelnog porekla koji se ne mogu lečiti radiohemoteraijom.
 • Lečenje pacijenata koji boluju od adenokarcinoma lokalno uznapredovalog ili uznapredovalog u predelu pankreasa, u kombinaciji sa hemoterapijom.

KONTRAINDIKACIJE

Pacijenti koji su pokazivali znake preosetljivosti na ovaj ili drugi proizvod proizveden od superiornih ćelija ili drugih stavki smese ovog proizvoda.

MERE OPREZA

CIMAher® treba se primenjivati sa oprezom na pacijentima koji su se ranije lečili monoklonalnim antitelom murino ior® egf/r3. CIMAher® treba biti korišćen sa oprezom na pacijentima sa hroničnim oboljenjima u fazi dekompenzacije, na primer: ishemična kardiopatija, diabetes melitus ili arterijska hipertenzija. Ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće ili dojenja.

POSEBNA UPOZORENJA I MERE UPOZORENJA PRI KORIŠĆENJU

CIMAher® ne sadrži nijedan konzervans u sastavu, zbog čega se treba koristiti radi pripreme infuzije odmah nakon otvaranja bočice.

Rastvoreni CIMAher® u slanoj infuziji od 0,9% je fizički i hemijski stabilna tokom 72 sata na temperaturi koja ne prelazi 27o C. Ako se prekorače ova ograničenja infuzija se mora baciti.

NEŽELJENI EFEKTI

Prve neželjene reakcije  koje se mogu pojaviti nakon primene CIMAher® sastoje se od slabih i umerenih kao što su drhtanje, jeza, mučnina, glavobolja, povraćanje, anemija, arterijska hipotenzija i hipertenzija, povišena temperatura porast alkalne fosfataze, TGP i TGO.

Druge ređe reakcije koje mogu da se pojave su pospanost, dezorijentacija, miaglija, motorna disfazija, nerazgovetan govor, suvoća usta, crvenilo u licu, slabost donjih udova, flebitis, porast kreatinina, leukopenija, hematurija, bol u grudima i perioralna cijanoza.

Ove neželjene reakcije odgovaraju lečenju analgeticima i antihistaminicima u odgovarajućim dozama.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Uznapredovali tumor glave i vrata:

Preporučena doza CIMAher®-a je 200mg, jednom nedeljno tokom 6 nedelja zajedno sa radioterapijom i/ili hemoterapijom. Nakon toga se primenjuje jedna doza od 200 mg svakih 15 dana (doza održavanja) dokle god opšte stanje pacijenta to dozvoli.

Povraćeni pedijatrijski astrocitomi visokog stepena malignosti po novoj dijagnozi:

Preporučena doza CIMAher®-a 150g mg/m2,  jednom nedeljno tokom 6 nedelja monoterapije. Nakon toga se primenjuje jedna doza od 150g mg/m2 svakih 15 dana (doza održavanja) dokle god opšte stanje pacijenta to dozvoli.

Višeoblični glioblastomi i anaplastični astrocitomi kod odraslih:

Preporučena doza CIMAher®-a je 200mg, jednom nedeljno tokom 6 nedelja zajedno sa radioterapijom. Nakon toga se primenjuje jedna doza od 200 mg svakih 15 dana (doza održavanja) dokle god opšte stanje pacijenta to dozvoli.

Maligni tumor ezofaga epitelnog porekla koji ne može da se operiše u kombinaciji sa radiohemoterapijom:

Preporučena doza CIMAher®-a je 200mg, jednom nedeljno tokom 6 nedelja zajedno sa radioterapijom i/ili hemoterapijom. Nakon toga se primenjuje jedna doza od 200 mg svakih 15 dana (doza održavanja) dokle god opšte stanje pacijenta to dozvoli.

Adenokarcinom lokalno uznapredovali ili metastazirani pankreasa, u kombinaciji sa hemoterapijom:

Preporučena doza CIMAher®-a je 400mg, jednom nedeljno u kombinaciji sa hemoterapijom. CIMAher® će se primenjivati dok se bolest ne pogorša ili toksičnost ne postane neprihvatljiva.

U svim kliničkim indikacijama, CIMAher® će se primenjivati endovenozno u slanom rastvoru od 250 ml brzom infuzijom (30 minuta).

INTERAKCIJE SA DRUGIM MEDICINSKIM  PROIZVODIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJE

Interakcija CIMAher®-a sa drugim citostatičnim lekovima se istražuje. Dolazi do sinergizma i pojačanja antitumorne aktivnosti kada se koriste drugi inhibitorni agensi EGFR-a u kombinaciji sa radioterapijom.

KORIŠĆENJE U TOKU TRUDNOĆE I DOJENJA

Ne preporučuje se upotreba CIMAher®-a tokom trudnoće ili dojenja.

DEJSTVA PRI VOŽNJI/KORIŠĆENJU MAŠINA

Nisu poznati efekti CIMAher®-a pri vožnji/korišćenju mašina

PREKOMERENA DOZA

Nisu poznata dejstva prekomerene doze CIMAher®-a.

FARMAKODINAMIČKA SVOJSTVA

CIMAher® je humanizovano antitelo koje prepoznaje receptor faktora epidernom rasta (EGF-R) visokog afiniteta.

EGF-R je glikoprotein sa membranom od 170 kd. Njegova intracelularna vlast sa povezuje sa posebnom proteinskom tiroznom kinaznom aktivnošću i njegova izuzetnom izraženost u tumornim ćelijama menja regulaciju ćelijskog ciklusa (povećava proliferaciju), blokira apoptozu, promoviše angiogenezu, povećava pokretljivost, adhesivnost i invazivnu sposobnost.

CIMAher® blokira zajednicu liganda na EGF-R i oslobađa tiroznu aktivnost kinaze receptora utičući na put ćelijske signalizacije koja je uključena u proliferaciju ćelija. CIMAher® poseduje antiangiogeni, antiproliferativni i proapoptički efekat na tim tumorima na kojima je prekomerno izražen EGF-R, i time sprečava rast tumornih ćelija epitelnog porekla in vito i uživo.

FARMAKOLOŠKA DEJSTVA

Pacijenti sa uznapredovalim tumorom glave i vrata:

Kod pacijenata koji imaju tumorne lezije III i IV stepena onospecifično lečenje sastoji se od radioterapije i  hemoradioterapije. Procenat objektivnog odgovora (potpune i delimične remisije) standardne terapije je 30-40%, odnosno 50-60%. Korišćenje CIMAher®-a zajedno sa radioterapijom i/ili  hemoradioterapijom povećava procenat objektivnog odgovora na vrednosti između 70% (radioterapija i nimotuzumab) i 100% (hemoradioterapija i nimotuzumab), dok šansa za preživljavanje pacijenata lečenih kombinacijom hemoradioterapije i  nimotuzumaba 70% nakon 30 meseci lečenja.

Pedijatrijski pacijenti sa povraćenim i/ili upornim astrocitomima visokog stepena malignosti:

Kod pacijenata koji imaju moždani tumor koji je povraćen, uporan na hirurgiju, iradijaciju i terapiju citostatima, očekivano trajanje života je otprilike 1 mesec. Prosek preživljavanja ovog tipa pedijatrijskih pacijenata koji primaju monoterapiju CIMAher®-a  doze 150mg/m2 je 8.9 meseci. Kontroa i stablilizacija bolesti primetna na ovog grupi pacijenata.

Pedijatrijski pacijenti sa glijalnim tumorom visokog stepena malignosti po novoj dijagnozi u kombinaciji sa radioterapijom i radiohemoterapijom:

Kod pedijatriskih pacijenata sa difuznim gliomom mozga po novoj dijagnozi predviđena je kombinacija nimotuzumaba sa radioterapijom i vinorelbina (20mg/m2). Glavni zadatak studije je bio stopa odgovora , koja je primećena kod 96% pacjenata. Kombinacija je bila mnogo bolje tolerisana bez neželjenih akutnih dejstava. Kod 11 od 16 pacijenata  primećen je ponovni lokalni pad  i bili su ponovno ozračeni. Stopa preživljavanja kod slobodnog progresivnog tipa  i kod globalnog tipa su bile 8,5, osnosno 15 meseci. Stopa preživljavanja kod slobodnog progresivnog tipa kod ponovno izračenih pacijenata (11) bila je 8,3 meseca, u poređenju sa 8,5 meseci kod ostalih (14). Stopa preživljavanja  za ovu grupu u ponovnom padu koja je ponovno ozračena bila je 13,3 meseca, dok je za pacijente u ponovno padu koji nisu bili ponovno ozračeni iznosila 12 meseci (p=0,03).

Odrasli pacijenti sa višeobličnim glioblastomima i anaplastičnim astrocitomima:

Kod pacijenata sa astrocitotičnim tumorom visokom stepena malignosti, stopa preživljavanja zračenjem je 12 meseci za tumore koji su označeni kao višeoblični glioblastomi i 24 meseci za astrocitome III stepena i anaplastiče astrocitome. Kod pacijenata lečenih CIMAher®-om zajedno sa radioterapijom, nosioca višeobličnih glioblastoma stopa preživljavanja , kao i najduža stopa preživljavanja iznosi 16,30, odnosno 20,45 meseci. U slučaju pacijenata sa anaplastičnim astrocitomima koji primaju kombinaciju, najduža stopa preživljavanja iznosi 30,03 meseca.

U post-komercijalnoj studiji primećeno je da je srednja i najduža stopa preživljavanja lečenja ovog tipa pacijenata iznosila 8,6, odnosno 12,23 meseca. Prema histološkom koeficijentu za pacijente sa globlastomima, stopa preživljavanja iznosila je 10,56 meseci i prema anaplastičnim astrocitomima 28,26 meseci. Stopa preživljavanja od 24 meseca desila se u 21,6% i 57,1% slučajeva.

Pacijenti sa malignim tumorom ezofaga epitelnog porekla bez mogućstva operacije u kombinaciji sa radiohemoterapijom:

Kod pacijenata sa malignim tumorom ezofaga koji primaju standardnu terapiju stopa preživljavanja iznosi 3 meseca, dok kod pacijenata lečenih CIMAher®-om u kombinaciji sa radioterapijom i radiohemoterapijom oznosi 8,1 mesec.

Klinička kontrola bolesti povećava se kod pacijenata lečenih CIMAher®-om i radioterapijom za 60,9% dok kod pacijenata koji primaju samo hemoterapiju povećava se na 26,9%. CIMAher® zajedno sa hemoradioterapijom ne povećava pojavljivanje ozboiljnih neželjenih dejstava pri standardnom lečenju.

Pacijenti sa lokalno uznapredovalim ili metastatiranim adenokarcinomom pankreasa, u kombinaciji sa hemoterapijom:

Kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatiranim adenokarcinomom pankreasa se uočava porast stope preživljavanja nakon lečenja nimotuzumabom i gemcitabinom. Globalna stopa preživljavanja porasla je sa 6,0 meseci na kontrolnoj ruci (gemcitabin i placebo) na 8,6 meseci na eksperimentalnoj ruci (gemcitabin i nimotuzumab). Godišnja stopa preživljavanja takođe je bila viša kod pacijenata koji su primili nimotuzumab i gemcitabin u odnosu na kontrolnu grupu (34,4% nasuprot 19,2%).

Pacijenti sa tumorom  nemutiranog onkogena KRAS pokazuju veliko povećanje stope preživljavanja. Srednja stopa preživljavanja porasla je sa 5,7 meseci u grupi koja je primala gemcitabin i placebo na 11,6 meseci u grupi koja je lečena gemcitabinom i nimotuzumabom.

Kod pacijenata lečenih gemcitabinom i nimotuzumabom takođe se vidi značajno povećanje slobodne stope preživljavanja (4,47 meseci) u poređenju sa grupo lečenom gemcitabinom i placeboom (3,23 meseca).

FARMAKOKINETIČKA SVOJSTVA

Farmakokinetički podaci pikazuju da CIMAher® pokazuje nelinerano farmakokinetičko ponašanje u dozama između 50 i 200mg. U rastećim vrednostima proizvoda dobija se povećanje srednjeg vremena upotrebe, eliminacije i količine primene.

Farmakokinetičkom analizom kod pacijenata koji su primili infuzije CIMAher®-a između 50 i 400mg primećeno je da srednje vreme eliminacije iznosi 62,91±61,81 sati, 82,6±7,89, 302,94±44,13,304,51±50,7  sati za doze od 50, 100, 200 odnosno 400 mg. Srednje vreme eliminacije se linarno povećalo sa dozom do doze od 200 mg. Prijavljene crednosti pročišćenja za CIMAher® iznosile su 1,22±0,46 ml/min, 0,69±0,08 ml/min, 0,41±0,17 ml/min odnosno 0,74±0,40 ml/min za 4 proučene doze.

Jetra, srce, slezina, bubrezi i bešika su identifikovani kao beli organi, posmatrajući značajno uključenje u jetru i blaže i srednje uključenje u ostale organe.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU, UPRAVLJANJE I UNIŠTENJE NEUPOTREBLJIBIH OSTATAKA PROIZVODA

Način pripreme:

 1. Proverite da li su bočice u periodu važnosti koji piše na etiketi i da li je prizvod bio izložen temperaturi od 2 do 8o
 2. Postavite sterilnu iglu na sterilni špric.
 3. Uklonite omot bočice CIMAher®-a i očistite gornji deo dezinfekcionim sredstvom.
 4. Ubacite iglu u gumeni tampon i izbacite sadržaj iz bočice.
 5. Ubrizgajte sadržaj 4 bočice u 250ml rastvora natrijum hlorida od 0,9%.
 6. Ubrizgati u venu (antekubitalna vena) slani rastvor brzom injekcijom (30 minuta).

Rok važnosti:

Pogledati etiketu bočice.

USLOVI SKLADIŠTENJA

Skladištiti CIMAher® na temperaturi između 2 i 8oC. Zaštiti od svetla. Ne sme se zamrzavati ni pomerati.

AMBALAŽA

Svako pakovanje sadrži 4 bočice 10R koja sadže 50mg CIMAher®-a, u jednoj koncentraciji od 5 mg/ml, ukupnog sadržine od 10ml.

Proizveo i prodao:

Centar za Molekularno Imunologiju, Havana, Kuba

Calle 216, esquina a 15, Atabey, Playa,

Habana, Cuba

Telefon:53-72717933

Datum odobrenja i revizije teksta:

10.08.2015.

Registarski broj u Kubi:

1745