CIMAHER®

(NIMOTUZUMAB), HUMANIZOVANA MONOKLONSKA ANTITELA PROTIV RECEPTORA ZA EPIDERMALNI FAKTOR RASTA

cimaherOpis:

CIMAher (nimotuzumab) su humanizovana monoklonska antitela koja prepoznaju receptor za epidermalni faktor rasta (EGF-R) sa visokim afinitetom.

Antitela su dobijena kloniranjem promenljivih regiona murinskih antitela ior egf/r3 u ljudski imunoglobulinski okvir (Eu za gušći/teži lanac i REI za ređi/lakši lanac). Ovo su IgG1 antitela čija molekulska masa iznosi 150 KD.

CIMAher je proizveden iz ćelijske kulture sisara od ne-izlučujućih NSO ćelija.

Farmaceutski sastav:

CIMAher je formulisan kao bezbojan sterilni rastvor u 10 ml fiziološkog pufera.

Svaka bočica sadrži 50 mg CIMAher-a, 4.5 mg jednobaznog natrijum fosfata (NaH2PO4), 18.0 mg dvobaznog natrijum fosfata (Na2HPO4), 86.0 mg natrijum hlorida, 2.0 mg polisorbata 80 i vodu za injekcije u količini da popuni 10 ml .

Farmakološka svojstva:

EGF-R je transmembranski glikoprotein od 170 KDa. Njegov unutarćelijski domen je povezan sa specifičnom aktivnošću tirozin kinaze čije prekomerno izražavanje na ćelije raka menja regulaciju ćelijskog ciklusa (povećava umnožavanje), blokira apoptozu, pospešuje angiogenezu, povećava motilitet, invaziju ćelija i metastazu.

CIMAher blokira vezivanje EGF sa njegovim receptorom i inhibira InVivo i InVitro ćelije tumora i ima snažan antiangiogenezni efekat, kao i anti-proliferativni i pro-apoptotični efekat kod onih tumora kod kojih je EGF-R previše izražen..

Farmakološko dejstvo:

Pacijenti sa uznapredovalim tumorima glave i vrata:

Kod pacijenata čiji je stepen oštećenja tumorom III i IV onkospecifični tretman se sastoji od radioterapijie i hemoradioterapije. Procenat ciljanih odgovora (kompletna ili parcijalna remisija) na radioterapiju i hemoradioterapiju u ovim fazama je 30-40%, odnosno 50-60%. Upotreba CIMAher-a u kombinaciji sa radioterapijom i hemoradioterapijom povećava procenat ciljanog odgovora na čak 70-80%. Prosek i srednje vrednosti preživljavanja su bili 24.19 i 15 meseci kod bolesnika lečenih CIMAher-om dok su prosek i srednje vrednosti preživljavanja za pacijente tretiranih placebom bili 14.12 i 9.27 meseci (p=0.024).

Pedijatrijski pacijenti sa rekurentnim/upornim visokim stepenom malignim astrocitomom

Kod pedijatrijskih pacijenata sa astrocitomom višeg stepena maligniteta rekurentnog ili uponog na operacije, radioterapiju i hemoterapiju, nijedan od prethodnih i trenutno korišćenih hemoterapijskih protokola se ne preporučuje kao terapija.

Kod pedijatrijskih pacijenata lečenih sa CIMAher-om kao monoterapijom, antitumorski odgovor je bio 37.8%. Prosečna vrednost preživljavanja je bila 8.9 meseci za pacijente koji su odreagovali na terapiju u poređenju sa 3,3 meseci za pacijente koji nisu odreagovali na terapiju (p ≤ 0.05).

Odrasli pacijenti sa glioblastoma multiforme

Kod pacijenata sa glioblastoma multiforme, koji su lečeni sa CIMAher-om plus sa radioterapijom prosečna vrednost preživljavanja je bila 16.3 meseci, u poređenju sa očekivanih 12 meseci za radioterapiju samu.

Nije bilo ozbiljnih neželjenih događaja u toku lečenja sa CIMAher-om.

Indikacije:

Pacijenti sa uznapredovalim tumorima glave i vrata

CIMAher je indikovan za primenu u lečenju uznapredovalog squamous cell karcinoma glave i vrata sa istovremenom hemoterapijom i/ili radioterapijom.

Pedijatrijski pacijenti sa rekurentnim/upornim visokim stepenom malignim astrocitomom

CIMAher je indikovan, kao monoterapija, za upotrebu u lečenju astrocitoma višeg stepena maligniteta koji je rekurentan / uporan na operacije, radioterapiju i hemoterapiju kod pedijatrijskih pacijenata.

Odrasli pacijenti sa glioblastoma multiforme

CIMAher je indikovan za primenu u lečenju odraslih pacijenata sa glioblastoma multiforme, uz istovremenu radioterapiju.

Kontraindikacije:

Nema.

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

CIMAher treba primenjivati sa predostrožnošću kod pacijenata koji su prethodno lečeni sa murinskim monoklonskim antitelima ior egf/r3; pacijenti sa prethodnom preosetljivošću na ovaj proizvod ili na neki drugi proizvod dobijen od NSO ćelija sisara ili na bilo koju komponentu ovog proizvoda. CIMAher treba koristiti sa predostrožnošću kod pacijenata sa hroničnim bolestima u nekontrolisanoj fazi, na primer: disfunkcija srca, dijabetes melitus ili hipertenzija.

Upotreba u toku trudnoće i dojenja

Nije poznato da li CIMAher izazva oštećenje fetusa ako se daje ženi u trudnoći. Ispitivanja na životinjama su pokazala da u embrionalnom stadijumu nedostatak EGF-R ne može da izazove sazrevanje epitela i postnatalnu smrt. Upotreba CIMAher tokom trudnoće se ne preporučuje i nije poznato da li se CIMAher izlučuje u ljudskom mleku, njegova upotreba se ne preporučuje tokom dojenja.

Neželjene reakcije

Najveće neželjene reakcije koje mogu da se pojave nakon primene CIMAher-a sastoje se od blagih ili umerenih reakcija kao što su drhtavica, jeza, mučnina, povraćanje, anemija, hipotenzija ili hipertenzija.

Ređe neželjene reakcije uključuju pospanost, dezorijentaciju, mijalgiju, motornu disfaziju, suva usta, rumenilo, slabost u donjim ekstremitetima, porast nivoa kreatinina, leukopeniju, anemiju, bol u grudima i cijanozu usta.

Ove neželjene reakcije odgovraju na anti-histaminsko lečenje i lečenje analgeticima, u konvencionalnim dozama.

Interakcije i nekompatibilnosti

Interakcije CIMAher – a sa drugim citostaticima nisu u potpunosti ocenjene do danas. Sinergijski efekat je već pokazan, kao i anti-tumorska aktivnost, kada se koriste drugi anti EGF-R inhibitori u kombinaciji sa hemoterapijom.

Doziranje

Pacijenti sa uznapredovalim tumorima glave i vrata:

Preporučena doza CIMAher je 200 ili 400 mg, i primenjuje se jednom nedeljno tokom šest nedelja, u kombinaciji sa standardnom radioterapijom i / ili hemoterapijom za rak glave i vrata.

Tokom perioda konsolidacije, preporučena doza je 200 ili 400 mg na svakih 15 dana do progresije kliničkog pogoršanja.

Pedijatrijski pacijenti sa rekurentnim/upornim visokim stepenom malignim astrocitomom

Preporučena doza CIMAher-a je 150 mg/m2 koja se daje jednom nedeljno tokom šest nedelja, kao monoterapija.

U toku perioda konsolidacije preporučena doza je 150 mg/m2, na svakih 15 dana do progresije kliničkog pogoršanja.

Odrasli pacijenti sa glioblastoma multiforme

Preporučena doza CIMAher-a je 200 mg, i primenjuje se jednom nedeljno tokom šest nedelja, u kombinaciji sa standardnom radioterapijom

Tokom perioda konsolidacije, preporučena doza je 200 mg na svakih 15 dana do progresije kliničkog pogoršanja.

U svim indikacijama, CIMAher treba primenjivati kao kontinuiranu intravensku (IV) infuziju, razblaženu u 250 ml natrijum hlorida koja se daje 30 minuta.

Trajanje terapije:

Kod svih Indikacija lečenje CIMAher-om ima dve faze, indukciju i konsolidaciju.

Tokom perioda indukcije CIMAher se daje jednom nedeljno dok se primena svih šest doza ne završi, istovremeno sa preporučenom radioterapijom ili hemoradioterapijom. Kada se radioterapija ili hemoradioterapija vremenski prekine doći će do diskontinuiteta u lečenju CIMAher-om. Primena CIMAher- a se nastavlja kada se obnovi radioterapija / hemoradioterapija.

Tokom perioda konsolidacije, CIMAher će se primenjivati na svakih 15 dana i do progresije kliničkog pogoršanja.

Predoziranje:

Ne postoji iskustvo sa predoziranjem CIMAher-om u kliničkim studijama na ljudima.

Priprema za administraciju

  1. Ne mućkati sadržaj bočice. Snažno trešenje može da denaturalizuje proteine i da utiče na biološku aktivnost proizvoda.
  2. Bilo koji proizvod koji treba da se administrira parenteralnom infuzijom treba vizuelno detaljno proveriti pre upotrebe.
  3. Koristeći odgovarajuće aseptične tehnike skinuti čep sa poklopca bočice koji sadrži CIMAher i očistiti vrh bočice anti-bakteriostatskim rastvorom. Uvući sadržaj bočice u sterilni špric sa odgovarajućom iglom.
  4. Izabrana doza CIMAher-a treba da se razblaži u 250 ml natrijum florida 0.9%.

Uslovi skladištenja:

Bočice CIMAher čuvati rashlađene na temperaturi od 2 – 8°C. Nemojte zamrzavati ili tresti bočice.

Kako naručiti lek?

CIMAher se dobija za jednokratnu upotrebu u bočici od 10 ml koja sadrži 50 mg nimotuzumaba u obliku sterilne, konzervirane, injekcione tečnosti u slanom puferu.

[email protected]